SATC

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มอบนโยบาย แก่คณะผู้บริหาร ,พนักงานและผู้ช่วยปฎิบัติงาน กกท.

ผู้ว่าการ มอบนโยบาย เน้นผลักดันเยาวชนไทยเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร กกท. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 5 ภาค, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัด 76 จังหวัด และหัวหน้างาน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การที่ตนเข้ามาทำงานในครั้งนี้ อยากเข้ามาทำงานในบรรยากาศเเบบครอบครัวเดียวกัน ซึ่งอยากขอความร่วมมือกับทุกคนให้ช่วยกันทำงาน เพื่อนำพา กกท. ให้เจริญก้าวหน้า อยากให้ทุกคนร่วมกันทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการทำงานโดยจะเน้นความรอบคอบ ระดมความคิดในการหาวิธีการทำงานให้ดีที่สุด พร้อมให้เปิดรับฟังทุกความคิดเห็นจากทุกคนที่มีประสบการณ์การในการทำงานด้านกีฬา เพื่อที่จะพัฒนาให้ระบบการทำงานดียิ่งขึ้น เพราะ กกท. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากีฬาของชาติ โดยมีนโยบายที่จะพัฒนา 2 ด้าน ประกอบด้วย
1.ด้านการพัฒนาองค์กร ต้องการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยการนำเอาเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลมาปรับใช้กับการดำเนินงานต่างๆในองค์กร สามารถตรวจสอบการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆได้อย่างโปร่งใส และสามารถทำให้ขั้นตอนในการดำเนินงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้การสื่อสารออนไลน์ในการประชุมต่างๆ การประสานงานระหว่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการลงนามในระบบอิเล็กทรอนิกมาปรับใช้กับองค์กรด้วย เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องจะต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อให้องค์กรมีนวัตกรรมและปรับใช้ให้เข้ากับกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น และนอกจากการปรับปรุงในเรื่องขั้นตอนการทำงานในองค์กรแล้ว ก็ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันด้วย เช่น การใช้พลังงานทดแทน การแยกขยะ การรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้ดี การสนับสนุนให้นั่งรถไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษ ฯลฯ เพราะกีฬาและสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นควรไปด้วยกัน รวมทั้งการยกระดับสนามกีฬาให้เป็น "เนชั่นเเนล สปอร์ต พาร์ค" ที่ทันสมัยเเละได้มาตรฐาน โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือเรื่องนี้อีกครั้งในโอกาสต่อไปให้เร็วที่สุด อยากให้เป็นวาระสำคัญที่ต้องช่วยกันผลักดัน ทั้งนี้ ยังมีแนวความคิดที่จะสร้างอนุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบให้โดดเด่นในสนามกีฬาหัวหมากเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นต้นแบบให้เด็กและเยาวชนในเรื่องของกีฬาอีกด้วย
2.ด้านการพัฒนากีฬา จะมุ่งเน้นเรื่องการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับนักกีฬาให้มากขึ้นซึ่งมีหลายวิธีการอยู่แล้ว แต่อยากผลักดันให้เกิดขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬากับเยาวชนตั้งแต่ระดับเด็กๆ โดยการปลูกฝังและส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การเรียนวิชาพลศึกษาของเยาวชนนั้น มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬารวมเข้าไปด้วย ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อ เรื่องโภชนาต่างๆ ให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดี พร้อมกับการเล่นกีฬาควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งการกระจายศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาตามภาคต่างๆ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (รถโมบายคลินิก) เพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีไปพัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่น ให้ประชาชนเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นมีความสำคัญอย่างไรกับการใช้ชีวิต รวมถึงการสร้างเมืองกีฬา (Sport city) ให้กระจายไปในแต่ละจังหวัด, การพัฒนาสนามกีฬาให้เป็นสนามกีฬาระดับนานาชาติในภูมิภาคต่างๆเพื่อใช้เป็นสนามในการจัดแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หรือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ให้เหมือนกับการจัดการแข่งขันที่มีอยู่ตอนนี้คือ โมโตจีพี ซึ่งการผลักดันในเรื่องนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาและหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงาน
ทั้งนี้การยกมาตรฐานกีฬาและการส่งเสริมกีฬาที่กล่าวมานั้นจะต้องอาศัยบุคลากรที่ดีในองค์กร เพื่อให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ มีความเป็นมืออาชีพ ต้องทำให้เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สู่การเป็นศูนย์กลางในการจัดกีฬา และการประชุมระดับนานาชาติ รวมทั้ง การปรับปรุงกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับกีฬาให้สอดคล้องกับสากล เพื่อให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบัน, การบริหารจัดการกับกองทุนให้โปร่งใสโดยจะรับฟังความคิดเห็นจากสมาคมกีฬา เน้นการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น, การส่งเสริมกีฬาคนพิการ, กีฬาผู้สูงอายุ และกีฬาพื้นบ้านของไทย อาทิ กระบี่กระบอง,ว่าวจุฬา, ตะกร้อลอดห่วง, มวยไทย ฯลฯ โดยจะเน้นส่งเสริมให้ได้รับความนิยมให้มากขึ้น

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
2 ตุลาคม 2561

 

ข่าวทั้งหมด

 • กกท.เตรียมจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธ.ค. นี้
 • พิธีเปิดกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 54
 • ผู้ว่าการกกท. เยี่ยมชมสนามกีฬาที่จังหวัดกระบี่
 • ผู้ว่าการกกท. มอบนโยบายสมาคมกีฬาจังหวัดพร้อมเป็นประธานเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค
 • การประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2561
 • นักชกสาวไทย ออกหมัดใส่คู่ชกชาวเม็กซิโก เพื่อทำแต้ม
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย แลกหมัดใส่คู่ชกสหราชอาณาจักรเพื่อทำแต้ม
 • มอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย แลกหมัดใส่คู่ชกชาวอาเซอร์ไบจาน เพื่อทำแต้ม
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย ยิงหมัดตรงใส่คู่แข่งชาวบราซิล เพื่อทำแต้ม
 • กกท.ระดมความคิด องค์ความรู้ ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐในส่งเสริมพัฒนากีฬาชาติ
 • เจียงฮายเกมส์” ประกาศพิธีเปิด-ปิด ยิ่งใหญ่ ใช้นักแสดงกว่า 2,500 คน
 • นักตบลูกยางชายหาดสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งไว้ไม่ไหว
 • โรบินฮู้ดหนุ่มไทย ทำสมาธิเล็งเป้าเพื่อยิงทำคะแนน
 • นักตบลูกยางชายหาดสาวไทย ออกแรงพุ่งรับลูกตบจากคู่แข่งเวเนซุเอลา
 • นักว่ายน้ำสาวไทย พยายามเร่งจังหวะ ก่อนเจ้าตัวจะว่ายแตะขอบสระ
 • สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักวีลแชร์ฟันดาบสาวไทย โชว์ฟอร์มเยี่ยม ทำผลงานได้ 1 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง
 • ทีมวีลแชร์ฟันดาบไทย ร่วมถ่ายรูปหลังสร้างผลงาน คว้ามาได้ 1 ทอง 5 เงิน 3 ทองแดง
 • ทีมนักวีลแชร์บาสเกตบอลหนุ่มไทย พยายามหาจังหวะทำคะแนน
 • รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผู้ว่าการ กกท. เดินทางเข้าพบประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
 • นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งหนุ่มไทย คว้าเหรียญทอง-เงิน-ทองแดง
 • นักกรีฑาหนุ่มไทย เร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง
 • นักหวดลูกขนไก่หนุ่มไทย พยายามตีโต้ใส่คู่แข่ง....
 • ทีมนักวีลแชร์บาสเกตบอลหนุ่มไทย พยายามชู้ตทำคะแนน
 • กหวดลูกขนไก่หนุ่มไทย พยายามกระโดดรับลูกหยอดของคู่แข่ง
 • นักบอคเซียหนุ่มไทย เอาชนะเพื่อนร่วมทีมชาติ...
 • นักบอคเซียหนุ่มไทย โยนลูกทำแต้มเอาชนะคู่แข่ง
 • เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
 • ให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยและคณะเจ้าหน้าที่
 • นักตบลูกเด้งสาวไทย ออกอาการดีใจสุดขีด หลังเอาชนะคู่แข่งเจ้าภาพ
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย ตบลูกไม่ยั้งใส่คู่แข่ง
 • นักโบว์ลิ่งหนุ่มไทย บรรจงโยนลูกโบว์ลิ่งเพื่อทำคะแนน
 • นักวิ่งสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยม
 • นักตบลูกยางหนุ่มไทย โดดขึ้นตบลูกอัดบล็อกของผู้เล่นสาธารณรัฐเช็ก เพื่อทำแต้ม
 • นักวิ่งหนุ่มไทยพร้อมไกด์รันเนอร์คู่ใจ ทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2
 • นักวีลแชร์เรซซิ่งหนุ่มไทย เร่งสปีดทะยานเข้าเส้ยชัยเป็นอันดับที่ 1
 • นักแม่นปืนหนุ่มไทย คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทย
 • สองนักตบลูกขนไก่ไทย หวดพลิกแซงเอาชนะคู่แข่งจากจีนไป 2-1 เซต
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย พยายามสุดฝีมือ
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย พยายามหวดลูกใส่ .....
 • จอมพลังหนุ่มไทยคว้าเหรีญเงิน
 • นักวีลแชร์เรซซิ่งสาวไทย พยายามเร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง
 • นักตบลูกขนไก่สาวไทย โดดตบลูกเต็มเหนี่ยวใส่คู่แข่งชาวไนจีเรีย
 • นักปั่นหนุ่มไทย ออกแรงเร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง.....
 • นักตบลูกยางสาวไทย ออกแรงพุ่งรับลูกหยดจากคู่แข่งอุรุกวัย
 • นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบสาวไทยคว้าเหรียญเงิน....
 • โมโตจีพี รายการ "พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018"
 • คว้าทองแดง...ทีมนักแบดมินตันชายทีมชาติไทย
 • นักกีฬาโกลบอลหญิงทีมชาติไทย ออกแรงเขวี้ยงเพื่อทำประตู
 • นักกีฬาวีลแชร์แบดมินตันไทย ผ่านเข้ารอบ!
 • ศูนย์ไทยเฮ้าส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์2018 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
 • วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบปีที่16
 • ว่าการ กกท. นำคณะผู้บริหาร ,พนักงาน และผู้ช่วยปฎิบัติงาน ลงทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
 • ประชุมคณะผู้บริหาร กกท. ครั้งที่18/2561
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ลานกีฬาพัฒน์ ๒
 • ผู้ว่าการ กกท. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กระแสดีต่อเนื่อง"สปอร์ตทัวร์ริซึ่ม" ที่รัสเซีย
 • Sports Tourism" ตีตลาดรัสเซีย คนแห่ดูมวยไทยหญิง
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
 • การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 8/2559
 • การประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 2/2559
 • กองทุนฯ เตรียมเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • เปิดศูนย์ฝึกกีฬาเพาะกาย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน กกท.
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเงินสนับสนุนจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2559
 • สรุปผลงานทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย ในการแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2559
 • ผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • เหรียญเงิน วีลแชร์ 4x400 T53-T54
 • อนุรักษ์ ลาววงษ์ และยุทธจักร กลิ่นบานชื่น ซึ่งทั้งคู่เอาชนะ ทีมบราซิล 0-2 คว้าเหรียญทองแดง
 • วัชรพล วงษา เอาชนะ วรวุฒิ แสงอำภา ไป 5-4 คว้าเหรียญทองที่ 6 ให้ทัพพาราลิมปิกของไทยได้สำเร็จ
 • พรโชค ลาภเย็น นักกีฬาบอคเซียไทย สามารถคว้า 1 เหรียญทองแดง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559
 • แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐ ครั้งที่ 1 GOVERNMENT GAMES 2016